4+1 hyötyä sosiaali- ja terveysalan raportoinnista

4+1 hyötyä sosiaali- ja terveysalan raportoinnista

Raportointi ja sitä kautta tiedolla johtaminen ovat nykypäivänä tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Raportointia ei enää nähdä pelkästään pakollisena kulueränä, ja hyvä niin. Mutta minkälaisia hyötyjä raportointi voi tuoda?

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintamallia, jossa tietoa hyödynnetään osana päätöksentekoa. Raportoinnin avulla mahdollistetaan kirjatun tiedon tuottaminen ymmärrettävään muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää eteenpäin. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista on kansallisten vaatimusten sanelemaa, ja sitä voivat STM:n, THL:n ja Valviran lisäksi edellyttää myös kunnat ja kuntayhtymät. Tietoa voidaan kuitenkin jalostaa myös asiantuntijoiden, organisaation sekä viranomaistahojen hyödyksi. Raportoinnista hyötyy myös asiakas, kun tietoa käytetään palveluiden kehittämisessä.

Listasimme alle neljä asiantuntijoita, organisaatiota ja viranomaistahoja koskevaa raportoinnin hyötyä sekä yhden organisaatioita koskevan hyödyn.

1) Luotettavampaa tietoa
Raportointi edellyttää rakenteista kirjaamista. Rakenteisen kirjaamisen myötä myös kirjaamiskäytännöt yhtenäistyvät, joten itse potilastietokin on luotettavampaa. Yhtenäisyys tuottaa myös luotettavampaa vertailutietoa.

2) Ajantasaisempaa tietoa
Uuden ajan raportit tuottavat tietoa entistä nopeammin ja jopa reaaliaikaisesti, visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Ajantasaisesta tiedosta on suuri hyöty johtamisessa, päätöksenteossa ja esimerkiksi palveluiden suunnittelussa.

3) Laajempaa tietoa
Kun yhdistetään eri toimijoiden tuottamaa dataa, saadaan kokonaiskuva prosesseista ja eri toimijoiden yhteistyön sujuvuudesta. Vaikka kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa pirstaleinen ja hajautunut tieto, voidaan yhtenäisellä raportoinnilla edesauttaa laajempaa tiedon keruuta ja hyödyntämistä.

4) Palvelurajat ylittävää tietoa
Raportoinnin avulla voidaan yhdistää eri palveluita ylätason kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelut voidaan raportoida erillisten palveluiden sijaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin päätöksentekokin kokonaisvaltaistuu.

+1) Tietoa omasta toiminnasta
Raportoinnin avulla organisaatio voi saada parempaa tietoa myös omasta toiminnastaan. Tuntemalla oman toimintansa organisaatiot pystyvät arvioimaan mennyttä, ennakoimaan tulevaa sekä keskittymään oleellisen kehittämiseen.

Haluatko kuulla lisää? Lue lisää raportoinnista oppaastamme: https://hubs.ly/H0ky76y0

 

Ville Salaspuro, Lääketieteellinen johtaja, Mediconsult Oy