Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus

Lakiehdotuksen sisältämä hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö julkaistiin 13.5.2015. Uusi hankintalainsäädäntö korvaa aiemmat hankintalait (“klassinen” ja “erityisalat”), jonka lisäksi lakeihin sisältyisi myös sähköistä huutokauppaa, dynaamista hankintajärjestelmää sekä käyttöoikeussopimuksia koskevat säädökset.

Kansallisiksi kynnysarvoiksi on ehdotettu tavaroissa ja palveluissa 60 000 €:a, urakoissa arvo säilyisi 150 000 €:ssa. Sote- ym. erityisissä palveluissa arvo olisi 300 000 € ja käyttöoikeussopimuksissa 500 000 €. Arvoista on jätetty eriäviä mielipiteitä, joten ne voivat vielä muuttuakin. Mikäli kynnysarvot nousevat ehdotetulle tasolle, lain ulkopuolelle jäävien pienhankintojen määrä kasvaisi merkittävästi, jolloin pienhankintojen avoimuuteen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Kansallisten, sote- ja muiden erityispalveluiden hankinnat on säännelty väljästi. Kyseiset hankinnat voisi jatkossa kilpailuttaa hyvinkin kevyillä menettelyillä, lähinnä yleisten periaatteiden varassa. Esimerkiksi käytettävä menettely jäisi täysin hankintayksikön päätettäväksi. Olisi jopa mahdollista luoda täysin omanlaisiaan menettelyjä, jos menettely on vain avointa ja syrjimätöntä. Uusi linjaus vaikuttaakin mielenkiintoiselta ja tervetulleelta uudistukselta, jonka jälkeen tuskin kukaan voi syyttää “hankintalain jäykkyyttä” esteeksi hankkia esim. laadukkaita palveluja.

Sote-hankinnoissa on korostettu mm. asiakkaiden erityistarpeiden huomioimista ja asiakkaan kuulemisen merkitystä. Lisäksi sopimusosaamiseen tulisi kiinnittää huomiota, ettei sopimusehdoista aiheutuisi asiakkaille epätarkoituksenmukaisia seurauksia.

Hankintojen sähköistäminen on iso tulevaisuuteen tähtäävä uudistus, jonka toivotaan tuovan joustavuutta ja tehokkuutta prosesseihin. Lisäksi EU-hankinnoissa ns. “yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan” käyttöön ottaminen tulee muuttamaan merkittävästi tarjoajan soveltuvuuden arviointia. Uudistus vähentää etenkin yritysten hallinnollista taakkaa.

Lakiehdotus sisältää muitakin mielenkiintoisia uudistuksia liittyen mm. määräaikoihin, täsmentämiseen, poissulkuperusteisiin, sopimuksen muuttamiseen, hankintapäätökseen, sidosyksikköhankintoihin, valittamiseen…ja moneen muuhun asiaan!

Uuden hankintalainsäädännön pitäisi tulla voimaan alkuvuodesta 2016. Annamme mielellämme asiasta lisätietoa. Tervetuloa Kuntamarkkinoille keskustelemaan kanssamme. Löydätte meidät kerroksesta 2, osastolta S.19.

T. PTCS:n väki