Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen – hyvät toimintamallit käytäntöön kunnissa

Vireyttä seniorivuosiin-hanke, Satu Jyväkorpi30.5.2022

Ikääntyneiden vajaaravitsemus yleistyy liikuntakyvyn ja kognition heikentyessä ja se huonontaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisää sairastuvuutta. Ennaltaehkäisevä ravitsemusneuvonta, ikääntyville suunnatut lähiruokapalvelut, varhainen tuki ja oikea-aikainen ravitsemukseen puuttuminen on tärkeää. Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet kunnan asukkaat ovat voimavara ja osa kuntien elinvoimaa.

Kansallisen ikäohjelman tavoitteena on, että ikäihmisten terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja kotona asuminen jatkuu mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistaa se, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Monenlaiset ennaltaehkäisevän toiminnan keinot terveyttä edistävän ravitsemuksen ja liikunnan edistämiseksi ovat tärkeitä päämäärän saavuttamiseksi. Kuntien omat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet, joita järjestöt ja kolmas sektori tukevat, ovat avainasemassa.

Ikäihmisten ravitsemusterveyden ylläpitämiseksi on kehitetty vaikuttavia toimintamalleja. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on tutkimusnäyttöön perustuva ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen ryhmäohjausmalli Finger. Sillä pyritään ehkäisemään kognition heikkenemistä ja tukemaan toimintakyvyn säilymistä. Ruoanvalmistusta tarjoavat ryhmät ovat hyödyllisiä etenkin yksin asuville tai puolisohoitajina toimiville ikääntyneille miehille, joilla on puutteelliset kotitaloustaidot. Ryhmätoiminta ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä edesauttaa sosiaalista kanssakäymistä. Kotona asuvalle muistisairaalle ja puolishoitajalle tarjottava tuki hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen, on tehokas keino ehkäistä vajaaravitsemusta ja kunnon heikkenemistä.

Kunnassa lähietäisyydellä olevat, helposti saavutettavat ruokapaikat, kotiateriapalvelut ja lähikauppojen kauppakassipalvelut ovat tärkeitä kodin ruokahuollon ja hyvän ravitsemuksen toteuttamisessa. Yhtä tarpeellista on matalan kynnyksen ikääntyneille suunnattu ravitsemusneuvonta. Kirjastoissa ja työväenopistoissa voidaan järjestää ravitsemukseen liittyvää kohdennettua toimintaa ikäihmisille kuten tietoiskuja, kursseja ja infopisteitä.

Näillä suhteellisen yksinkertaisilla ja edullisilla toimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä kognition, liikuntakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä vaikuttaa terveydenhuollon kustannuksiin.

Lisätietoa: www.ruokavirasto.fi/ikaantyneidenruoka