Jokaisella on oikeus voida hyvin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Marja Pakarinen26.8.2022

Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla. Me tarvitsemme toimia, jotta mahdollisimman moni voi hyvin.

Meillä Suomessa menee monilta osin todella hyvin. Saamme nauttia puhtaasta luonnosta, hyvästä koulutusjärjestelmästä, laadukkaasta terveydenhuollosta ja rikkaasta kulttuurista.

Silti meillä on monia epäkohtia. Pahoinvointi, eriarvoisuus ja päihdeongelmat liittyvät toisiinsa ja koskettavat useaa suomalaista. Jos ei henkilökohtaisesti tai tuttavien kautta, niin ainakin yhteiskunnan ja lähiympäristön tasolla.

Esimerkiksi huumekuolemat ovat Suomessa yleisempiä kuin monessa Euroopan maassa. Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy. Päihteiden vaikutukset yltävät myös lapsiin. Vuonna 2019 tehtiin yli 85 700 lastensuojeluilmoitusta. Usein sijoituksen taustalla oli vanhemman päihteiden käyttö.

Alkoholiongelmat ovat myös yhteydessä korkeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, koska ne aiheuttavat kroonisia fyysisiä sairauksia. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa (Rautiainen, 2020) laaditun mallinnuksen mukaan raitistumisen jälkeen noin 43 prosenttia sairastelleista sijoittuisi alimpaan kustannusneljännekseen.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimukseen vastanneista noin 21 prosenttia kertoi, että ainakin yhden läheisen rahapelaaminen oli ollut ongelmallista. Läheisen peliongelma koskettaa siis noin 790 000:ta suomalaista ja heidän osuutensa on kasvanut.

Asioihin voi ja pystyy vaikuttamaan. Ehkäisevä päihdetyö pyrkii nimensä mukaisesti ehkäisemään ongelmien syntyä. Keinot ja tieto keinojen toimivuudesta meillä on, tarvitaan vain sitoutumista ja resursseja. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Hyvillä päätöksillä on mahdollista sekä lisätä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia että säästää sosiaali- ja terveyskuluissa. Me EHYTissä olemme laatineet ”Mitä on ehkäisevä päihdetyö?” -oppaan kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tueksi. Toivomme, että oppaasta on konkreettista hyötyä kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön rakenteiden ja resurssien suunnittelussa. Pienilläkin päätöksillä voi olla iso vaikutus, jos jokainen päättäjä ja virkamies edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan.

Ehkäistään päihde- ja peliongelmia jo ennen kuin ne syntyvät.