Kansallinen lapsistrategia, kohti kaikkien lasten Suomea

Kansallinen lapsistrategia, valtioneuvoston kanslia, Johanna Laisaari31.8.2022

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia noudattava lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa kaikki lapsen ovat arvokkaita ja yhdenvertaisia. Yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet osataan ja niitä noudatetaan.

Lapsistrategia perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, pitkäjänteinen ja johdonmukainen pohja lapsi- ja perhepolitiikalle yli hallituskausien. Strategia valmistui parlamentaarisessa komiteassa vuonna 2020, jossa saavutettiin yhteinen poliittinen tahtotila lapsen oikeuksien täysimääräisestä edistämisestä Suomessa.

Lapsen oikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttää meiltä kaikilta tekoja ja laajaa sitoutumista tähän tavoitteeseen. Tarvitsemme jaettua ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa eri lapsiryhmien ja eri toimijoiden näkökulmasta. Tarvitsemme myös yhteiskunnallista keskustelua, millainen Suomi on kaikkien lasten Suomi.

Kansallisen lapsistrategian toimeenpano on käynnissä toden teolla. Strategian keskeisten linjausten pohjalta on valmisteltu 30 toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Niitä ovat esimerkiksi lapsibudjetointia, lapsivaikutusten arviointia ja lasten osallisuutta edistävät toimenpidekokonaisuudet sekä toimenpiteet, joilla tähdätään eri lapsiryhmien hyvinvoinnin ja oikeuksien vahvistamiseen.

Kansallisen lapsistrategian valmistelussa sekä toimeenpanossa lapsen oikeus osallisuuteen on keskeisenä johtotähtenä. Oikeus osallisuuteen on myös yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisistä oikeuksista. Lasten osallisuutta edistetäänkin toimeenpanosuunnitelmassa laaja-alaisesti eri toimenpiteissä. Kansallisen lapsistrategian keskeisten linjausten perusteella on myös tärkeää viedä tietoa lapsen oikeuksista lapsille ja nuorille itselleen. Lisätä heidän osaamistaan ja tietämystään heille kuuluvista perus- ja ihmisoikeuksista. Näin kasvaa seuraava sukupolvi, jolle lapsen oikeudet ovat jo lapsuudesta saakka tuttu asia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että me aikuiset tunnemme lapsen oikeudet. Lapsen oikeuksien osaamista vahvistetaankin toimeenpanossa laajalla ammattilaisille ja asiantuntijoille kohdistetulla koulutuskokonaisuudella.

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoon tarvitaan meitä kaikkia, jotta on mahdollista luoda kattava, johdonmukainen ja tavoitteellinen hallinnon alat ylittävä toimintapolitiikka lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi koko Suomessa.

Johanna Laisaari, Kansallinen lapsistrategia, valtioneuvoston kanslia