Kestäviä kaupunkeja ja kuntia valtion, kaupunkien ja kuntien kumppanuudella!

Kestävä kaupunki –ohjelma, Virve Hokkanen 15.9.2022

Kaupungit ja kunnat ovat avainroolissa kestävän kehityksen edistäjinä ja arjen hyvinvoinnin ympäristöinä. Valtio toimii kestävyystyössä kaupunkien ja kuntien tukena ja kumppanina. Esimerkiksi ilmastonmuutos, luontokato ja hyvinvoinnin erot haastavat sekä kuntia että valtiota kestävämpiin ratkaisuihin ja tiiviimpään yhteistyöhön.

Tähän tarpeeseen vastaa myös ympäristöministeriön koordinoima, valtion, kaupunkien ja kuntien kumppanuuspohjaista kestävyystyötä vauhdittava Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023). Ohjelma kehittää työkaluja kaupunkien ja kuntien ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Toiminnan ytimessä onkin kestävyyden eri ulottuvuuksia läpileikkaava näkökulma. Koska jotakin kestävyysulottuvuutta parantava toimi voi tukea muita ulottuvuuksia tai olla ristiriidassa niiden kanssa, aidosti kestävä kehitys edellyttää kestävyyden ulottuvuuksien samanaikaista huomiointia.

Ohjelman toimintamuotoina ovat kuntien yhteisten haasteiden ratkaiseminen kumppanuusryhmissä, uusien käytännön ratkaisujen kehittäminen kokeiluissa, kestävyyden johtamista vahvistavat hankkeet ja sparraus sekä kestävän kaupunkikehityksen hyvien käytäntöjen skaalaus.

Tuloksena on syntynyt uusia ratkaisuja esimerkiksi osallistavaan kestävyystyöhön sekä kestävyyden tavoitteenasettelun ja seurannan ja YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Lisätietoa löytyy Kestävä kaupunki –ohjelman nettisivuilta (www.kestavakaupunki.fi). Yhteistyöhön on osallistunut tähän mennessä noin 90 kaupunkia ja kuntaa ja 70 muuta toimijaa.

Tänä vuonna käynnistyvät muun muassa kuntien kumppanuusryhmät teemoissa hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa, kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa ja kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu. Kaupunkikehityksen avainindikaattoreita testataan ja kehitetään yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa. Lisäksi kehitetään esimerkiksi kestävän kehityksen budjetointia ja tarjotaan tukea kuntien kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten tunnistamiseen.

Hyvän elinympäristön ja oikeudenmukaisen vähähiilisen yhteiskunnan saavuttaminen edellyttää jatkossakin valtion, kaupunkien, kuntien ja muiden toimijoiden vahvaa yhteistyötä. Työhön on tärkeää saada mukaan kaiken kokoisia ja kestävyystyössä eri vaiheissa olevia kuntia, sillä kestävään kehityksen tarvitaan kaikkien panosta.

Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö, Kestävä kaupunki –ohjelma