Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

Kuntapäättäjä, tunnetko kuntasi vesihuollon tilan?

Se, miten vesihuollon kumuloituvat ongelmat ratkaistaan pitkällä aikavälillä, vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen, alueella harjoitettavaan liiketoimintaan ja jopa asumiseen. Puhdas talousvesi ei välttämättä ole tulevaisuudessa itsestäänselvyys, ja veden hinta tulee väistämättä nousemaan. Tällöin ammattimaisesti järjestetty vesihuolto nousee kunnan vetovoimatekijäksi.

Suomen vesihuoltokentän volyymista ylivoimaisesti suurin osa on edelleen kuntaomisteista, vaikka lukumääräisesti vesiosuuskuntia onkin paljon enemmän kuin kunnallisia laitoksia. Vesiosuuskuntia on syntynyt runsaasti lisää haja-asutusalueille, mutta toisaalta kunnallisten vesihuoltolaitosten määrä on vähentynyt kuntaliitosten ja muiden yhdistymisten myötä.

Vesihuollon perusrakenteet, toimiva taloudellinen pohja, kestävä henkilöresursointi sekä riittävä tekniikka ovat sidoksissa kunnan tekemiin päätöksiin. Kunnat ovat omistajina avainasemassa myös siinä miten vesihuollon investointeja tehdään, ja kuinka laitosten saneerausvelka ratkaistaan.

Harvalla kunnalla on itsellään riittäviä resursseja vesihuollon ongelmien ratkaisemiseen. Tarvitaan nopeita päätöksiä siitä miten vesiverkon kunto selvitetään ja kuka sen tekee. Kyse on välttämättömistä askelista vesihuollon toimintavarmuuden, vesiturvallisuuden ja myös asiakaspalvelun parantamiseksi.

Kuntapäättäjä, selvitä kunnan vesihuollon tilasta ainakin nämä

• Millainen on vesiverkoston kunto, ikä ja kuinka laajoja mahdolliset korjaustarpeet ovat?
• Onko vesihuoltotoiminnan talous tasapainoinen eli kattavatko tulot käyttömenot ja tarvittavat investoinnit? Onko veden hinnan kehitys suunnitelmallista?
• Milloin verkkotiedot on viimeksi päivitetty, ovatko ne ajantasaisia ja sähköisessä muodossa?
• Onko vesikriisejä tapahtunut aiemmin ja mitä niiden taustalla on silloin ollut?
• Onko erityistilanteita koskevat valmius- ja varautumissuunnitelmat tehty ja miten ajantasaisia ne ovat?
• Onko kunnalla itsellään riittävät resurssit ja ammattitaito vesihuollon ongelmien ratkaisuun ja omaisuudenhallinnan digitalisointiin? Onko henkilöresurssien riittävyyteen ja osaamisen tason varmistamiseen varauduttu pitkällä aikavälillä, huomioiden muun muassa eläköitymiset?

Tervetuloa Kuntamarkkinoille kuulemaan lisää. Löydät Pisara-asiantuntijamme osastolta 3.02.