Kuntoutus on mahdollisuus

Kuntoutus on mahdollisuus

Sote-uudistuksen alkuperäisinä tavoitteina ovat terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen sekä ennakoidun kustannuskehityksen loiventaminen n. 3 mrd. eurolla. Näiden tavoitteiden yhtäaikainen saavuttaminen on haastavaa.

Säästöjä voidaan saavuttaa vähentämällä pitkittyviä palvelutarpeita. Pelkän välittömän hoitotuloksen lisäksi tulee kiinnittää huomiota työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Oikein ajoitetut kuntouttavat toimenpiteet vähentävät pitkäaikaispalveluita ja toistuvia hoitojaksoja.

Kuntoutuspalvelut tulee saada parhaalla tavalla tukemaan palvelujärjestelmän uudistamiselle asetettuja tavoitteita. Julkisen sektorin tulee taata akuuttien ja vakavien sairauksien tasalaatuinen hoito. Resursseja ei tule pääsääntöisesti kohdentaa sellaiseen elektiiviseen toimintaan, joka voidaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hoitaa yksityissektorilla.

Yksityissektori tarjoaa palvelujen järjestäjän kumppaniksi kustannustehokkaat ja laadukkaat kuntoutuspalvelut. Välittömästi erikoissairaanhoidossa aloitettu kuntoutus on järkevää tuottaa osana erikoissairaanhoidon omaa toimintaa. Heti kun henkilö voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta pois, tarvittaessa hänen kuntoutustaan jatketaan yksityissektorilla.

On kurkotettava pitkälle. Palvelujen tuottamiseen on löydettävä ratkaisut, jotka ovat perusteltuja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ratkaisut tulee tehdä laadun, tehokkuuden ja talouden perusteella.

Palvelujen järjestäjät ovat avainasemassa määriteltäessä hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuutta. Terveydenhuollossa tulee olla riittävä osaaminen tunnistaa kuntoutuspalvelujen tarpeet sekä mahdollisuudet työ- ja toimintakyvyn edistämisessä. Asiakkaat täytyy osata ohjata tarpeenmukaisiin palveluihin. Lainsäädännön tulee varmistaa, että kun palvelujärjestelmän jossain osassa henkilöllä todetaan kuntoutustarve, hän myös saa viiveettä tarkoituksenmukaisia palveluja.

Myönteisen kehityksen aikaansaaminen on mahdollista. Käynnissä olevat uudistukset mahdollistavat palvelujärjestelmämme sovittamisen tulevaisuuden vaatimuksiin hukkaamatta mallimme keskeistä arvopohjaa. Kuntoutuspalvelujen integrointi muuhun palvelujärjestelmään on toteutettava nykyistä paremmin varmistaen samalla yksityiselle sektorille kertyneen osaamispääoman hyödyntäminen. Nykyiset kunnat, ja tulevassa maakunnat, ovat palvelujen järjestäjinä avainasemassa ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuutta määriteltäessä.

Mika Pekkonen, lääketieteellinen johtaja, johtava lääkäri, Validia Kuntoutus