Kuusi suurinta kaupunkia uudistavat tapaansa toteuttaa ja kehittää palveluita

Kuusi suurinta kaupunkia uudistavat tapaansa toteuttaa ja kehittää palveluita

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja entistä asiakaslähtöisemmiksi, ja myös julkisen sektorin on mukauduttava muuttuvaan ympäristöönsä. Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittävät aktiivisesti keinoja, joilla palveluiden kehittämistä ja hallintaa voidaan uudistaa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa luomme uusia malleja, joiden avulla palveluiden helppokäyttöisyys paranee ja yritykset otetaan mukaan palveluiden kehittäjiksi. Mukana ovat kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu sekä oppilaitoskumppanina Turun ammattikorkeakoulu.

Meillä on viisi kehittämiskokonaisuutta, joiden avulla avoin osallisuus ja asiakkuus toteutuu.

Haluamme ymmärtää asiakkaitamme
Haluamme ottaa käyttäjälähtöisen suunnittelun osaksi arkipäivää. Tämä onnistuu lisäämällä asiakasymmärrystä palvelumuotoilun ja osallistamisen menetelmillä. Muotoilemme esimerkiksi käyttäjäprofiileita. Niitä hyödyntämällä asiakkaiden palvelu-unelmat toteutuvat ja asiakaspalvelu helpottuu.

Kehitämme ja kehitymme yhdessä
Testaamme uudenlaisia menetelmiä ja kokeilemme palveluinnovaatioita. Tämä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ketterän käyttöönoton. Siksi teemme myös yritysten kanssa yhteiskehittämisen projekteja, joissa yritykset osallistuvat esimerkiksi kaupunkien esiin nostamien haasteiden ratkomiseen.

Hallitsemme asiakkuuksia
Tunnistamme asiakkuuksia, teemme segmentointia ja arvioimme asiakastarpeen volyymia. Kun palvelukysyntää jäsennetään ja tehdään näkyväksi, niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet voidaan tuoda yrityksille selkeämmin esille. Näin sekä asiakkaat että palveluntuottajat hyötyvät.

Edistämme monituottajuutta
Monituottajamallissa palveluiden tuottajina ovat yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä kolmas sektori yhdessä kuntasektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Monituottajamalliin siirtyminen edellyttää myös uudenlaisten toimintatapojen, mallien ja ohjeistusten kehittämistä yhdessä kaikkien palvelutuottajien kanssa.

Kehitämme asiakaspalvelumalleja
Tavoitteenamme on luoda kuntalaisille ja organisaatioasiakkaille helppokäyttöisiä asiointikanavia huomioiden palveluiden käyttäjien ja tuottajien erilaiset tarpeet. Hankkeessa testataan ja luodaan monituottajuuteen perustuvia palvelutarjottimia.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa, joka on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.