Lapset aktiivisiksi kuntalaisiksi

Lapset aktiivisiksi kuntalaisiksi

Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta ollaan lisäämässä. Tätä painottaa myös uusi kuntalaki. Vuorovaikutus on aina kaksipuolista. Kunnasta on kuitenkin löydyttävä aloitteikkuutta, jotta kaikkien kuntalaisten ääni tulee kuuluville, siis myös lasten äänen saaminen vuoropuheluun tulee varmistaa. Lapsilla on näkemyksiä omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyen, niin koulussa, elinympäristössä yleensäkin, liikenteen sujuvuudessa, harrastusmahdollisuudessa jne. Kuntalaisten hyvinvointia voidaan parantaa, kunhan tieto lasten näkemyksistä saadaan asiaa ratkaistavan tahon tietoon.

Lapsia koskevien asioiden päätöksenteossa tehtävä lapsivaikutusten arviointi – asianmukaisesti tehtynä – sisältää myös lasten näkemysten selvittämisen. Näkemysten kokoamiseen on monia tapoja: kuitenkin tulee olla tarkkana, että lasten näkemykset saadaan riittävän kattavasti selvitettyä. Edustuksellisen elimen tai edustuksellisten henkilöiden käyttö ei aina riitä päätöstä valmistellessa: nuorisovaltuuston kautta voi välittyä vain suppean ryhmän näkemyksiä. Tietopohja kaikkien lasten ja nuorten ajatuksista ja mielipiteistä jää tällöin ohueksi.

Monissa kunnissa viestinnän kehittäminen on ollut aktiivista ja erilaiset välineet on otettu entistä laajemmin haltuun. Näin on syntynyt väyliä tavoittaa eri kuntalaisryhmiä. Tehokas ja oikea-aikainen viestintä parantaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tehokas ja oikea-aikainen viestintä lapsille – alle 18-vuotiaille – parantaa lasten osallistumismahdollisuuksia. Lasten elämään vaikuttavista asioista tulee hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa viestiä kohdennetusti lapsille. Tämä mahdollistaa lasten keskinäisen keskustelun. Lapsilta välittynyt tieto on arvokasta, kun asiasta tehdään lapsivaikutusten arviointia. Koulukohtaista keskustelua koulun päätösvalmistelun puitteissa voidaan kouluyhteisössä käydä monella tapaa.

Kuntalain mahdollistama aloiteoikeus tulee myös olla lasten aktiivisessa käytössä. Walesissa, missä on mahdollista tehdä aloite lakiasäätävälle elimelle National Assembly, tehdään aktiivista työtä Assemblyn toimesta kouluissa. Näin alaikäisiä kannustetaan tekemään aloitteita heille tärkeistä asioista. Lasten äänen kuuleminen, lasten aloitteiden lisääminen ja päätösten lapsivaikutusten arviointi – siinä muutamia reseptejä kohti lapsiystävällisempää kuntaa.