Mistä on tiedolla johtaminen tehty?

Mistä on tiedolla johtaminen tehty?

Kiristyvä taloustilanne, väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen lisääntyminen asettavat haasteita kunnille tuottaa peruspalveluja. Näihin haasteisiin voi vastata kehittämällä omaa toimintaansa palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden osalta. Toiminnan kehittäminen vaatii näkemyksen kunnan nykytilasta sekä laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Tiedolla johtaminen tukee niin kunnan palvelujen tuottamista kuin sisäisen toiminnan kehittämistä. Tiedolla johtaminen lähtee siitä, että oikeilla tahoilla on oikea tieto käytettävissään oikeaan aikaan. Kun päätöksenteon tueksi on saatavilla ajantasaista tietoa, voidaan päätöksiä tehdä nopeammin ja laadukkaammin. Tiedon tulee antaa selkeä tilannekuva toimintaympäristöstä ja sen tapahtumista.

Miten kunnan sitten tulisi valmistautua tämän tiedon keräämiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen? Kunnan tulee kehittää omaa osaamistaan ja sisäistä kulttuuriaan, jotta tiedon tuottaminen ja päivittäminen vakiintuvat osaksi jokapäiväistä toimintakulttuuria ja arkisia prosesseja. Jotta tiedolla johtaminen olisi mahdollista, tulee tieto olla hallittavissa toimijoiden ja päätöksentekijöiden kesken. Tiedon pitää olla yhtenäistä ja verkostoitunutta ja sitä pitää pystyä jakamaan organisaation sisällä ja ulkopuolella. Viestinnällä ja vuorovaikutuksella on tässä olennainen rooli.

Tiedolla johtamisen prosesseja ja järjestelmiä kehittämällä ja kunnan omaa sisäistä osaamista tukemalla saadaan olennaista taloudellista ja toiminnallista hyötyä. Oikein toteutettuna saavutetut hyödyt ovat helposti mitattavissa. Tiedolla johtamisen järjestelmän tulee tukea strategisen tason päätöksentekoa, kehittämistoimintaa, tiedon verkostomaisuutta, monituottajaympäristön hallintaa ja asiakkaiden palvelua.

Miten teidän kunnassanne voitaisiin johtaa tiedolla?

Tervetuloa keskustelemaan lisää tiedolla johtamisesta osastollemme J6, kerrokseen K.