Ohjaamot kehittyvät nuoria kuunnellen

Ohjaamot kehittyvät nuoria kuunnellen

Ohjaamoissa kunta, valtio, työnantajat ja kolmas sektori tekevät yhdessä työtä edistääkseen alle 30-vuotiaiden itsenäistymisen mahdollisuuksia sekä koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Ohjaamoja on tällä hetkellä yli 30 ja lisää on avautumassa ja suunnitteilla. Osa avautuvista Ohjaamoista kasvaa pitkien ”suunnittelurihmastojen” päälle, osa putkahtaa – ainakin valtakunnallisen koordinaation näkökulmasta – nopeasti esille, kuin sienet sateella.

Ohjaamon syntymiseen kunnat ja muut yhteistyötahot tarvitsevat nuorten tarpeiden hahmottamista, sitoutumista yhteiseen oppimiseen ja tekemiseen, mutta myös vetovastuun kantoa, suunnitelmallisuutta, rahoitusta ja toimintaan sopivia, yhteisiä tiloja. Ohjaamon suunnitteluvaiheessa ja toiminnan suuntaamisessa nuorten näkemysten pitää kuulua ja vaikuttaa.

Kysyimme toukokuussa 2016, miten Ohjaamoissa asioivat vat kokeneet palvelun. Palautetta antoi 283 iältään 13–29-vuotiasta, heistä noin 40 prosenttia oli miehiä, naisia oli 60 prosenttia. Äidinkieleltään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvia oli vastaajista 13,2 prosenttia. Palvelua käytti ensimmäistä kertaa lähes puolet vastanneista.
Ohjaamoissa asioineet antoivat ensin kouluarvosanan (4–10) saamastaan ohjauksesta. Näiden arvosanojen keskiarvo oli 9,16. Arvosanalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolen, äidinkielen tai ikäluokan suhteen eikä sen suhteen oliko vastaaja aiemmin käynyt Ohjaamossa.

Ohjaamossa asioineilta kysyttiin myös näkemyksiä palvelukokemuksesta ja hyödystä tulevaisuuden kannalta. Nuoret näkivät Ohjaamon toiminnan hyvin myönteisenä. Noin 95 prosenttia vastaajista arvioi välittömän palvelukokemuksen myönteisesti eli he olivat joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että saivat Ohjaamosta tarvitsemaansa tukea tai tietoa sekä kokivat tulleensa kuulluksi.

Asiakaspalautteen perusteella Ohjaamot ovat oikeilla jäljillä: niiden ohjauspalvelut ja kohtaamisen laatu saavat kiitosta. Kehittämisehdotuksiakin saatiin: palvelusta pitäisi tiedottaa näkyvämmin ja informaatiota selkeyttää.

Työtä on hyvä jatkaa ja kehittää myös keinoja, joilla alle 30-vuotiaiden osuus palvelun suuntaamisessa, terävöittämisessä ja arvioinnissa vahvistuu. Yksi keino on valmistella Ohjaamoihin liittyvää tutkimusta ja seurantaa yhdessä nuorten kanssa.