“Osuma” vastaa uuden sosiaalihuoltolain tavoitteisiin

“Osuma” vastaa uuden sosiaalihuoltolain tavoitteisiin

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pieksämäen kaupungin yhdessä ideoima OSUMA -projekti tuottaa Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen yhteistyön keinoin. Projektin kohderyhmänä ovat pieksämäkeläiset NEET-nuoret, eli alle 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työelämässä, aktivointitoimenpiteissä, hoitovapaalla eivätkä opiskele.
OSUMA -projektissa lähdetään liikkeelle pieksämäkeläisten NEET -nuorten kuvaamista palvelutarpeista ja palvelujärjestelmäkokemuksista. Projektissa kootaan kattava tietopohja paikallisista julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin tuottamista hyvinvointipalveluista. Tämä tekee näkyväksi NEET-nuorten kannalta tärkeät toimijat, heidän osaamisensa sekä osallisuutta vahvistavan toiminnan.
OSUMA:n uutuusarvo on sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sitoutunut yhteistyö eri toimijoiden osaamisen linkittämisessä. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti seurakunnan, vapaaehtoisjärjestöjen ja vertaistukiryhmien potentiaali ja osaaminen otetaan vahvemmin mukaan kunnan, valtion ja yksityisen sektorin toimijoista koostuvaan palvelujärjestelmän kokonaisuuteen. Tiedon kokoamisen, analysoinnin sekä sosiaali- ja terveystaloudellisen arvioinnin tuloksena sektorijohto ja työntekijät kykenevät rakentamaan nuorille saumattoman ja toimijarajat ylittävän palvelupolun. Tieto palveluista ja toimijoista kootaan myös digitaaliseeen muotoon, jolloin se on työntekijöiden, asiakkaiden, heidän omaistensa ja kaikkien kuntalaisten ulottuvilla. Lähiyhteisöjen näkyvämpi rooli vahvistaa osallisuuden mahdollisuuksia kohderyhmän lisäksi kaikille pieksämäkeläisille.
Uudessa sosiaalihuoltolaissa olevan nuorisopalvelutakuun mukaisesti Pieksämäellä kehitetään konkreetteja toimintamalleja. Projektin tuloksina nuoret saavat koordinoitua ja oikea-aikaista tukea. Saumaton yhteistyö ehkäisee putoamista palveluverkon ulkopuolelle. Tavoitteellisesti johdettu yhteistyö vähentää päällekkäistä työtä ja säästää rahaa. Muut toimijat tulevat tutuiksi, jolloin kunnioitus toisten ammattitaitoa ja työpanosta kohtaan kasvaa. Työhyvinvointi lisääntyy, kun työmäärä kevenee sujuvassa yhteistyössä. Oma rooli rakentuu osaksi yhteisesti asetettua tavoitetta.

OSUMA on saanut ESR-rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta kahdeksi vuodeksi. Toimintalinja 5:n tavoitteiden mukaisesti projektissa parannetaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.
Lisätietoja: Pirkko Pätynen ja Anne Määttä (etunimi.sukunimi@diak.fi)