Tukea yhtiöittämiseen

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avaintyönantajat Avainta ry9.9.2020

Palveluiden yhtiöittäminen on iso päätös kunnille, ja jo ennen päätöstä on tehtävä paljon työtä. Avainta tarjoaa tukea ja apua yhtiöittämiseen. Apu voi olla tarpeen jo ennen kuin kunta tekee yhtiöittämispäätöksen, sillä yhtiöittämiseen liittyy monia henkilöstöön ja heidän työsuhteiseen, mutta myös lakiin perustuvia velvoitteita.

Liikkeen luovutuksessa keskeistä on, että henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Perustettavan yhtiön kannalta tärkeää on tietää, millä ehdoilla henkilöstö siirtyy ja mitkä ovat keskeiset työsuhteen ehdot ja edut. Ennen yhtiön perustamista tulee laatia tarkka kartoitus siitä, mitkä ovat niitä palvelusuhteen ehtoja, jotka siirtyvät ja mitä tehdään paikallisille työ- ja virkaehtosopimuksille tai vakiintuneille käytännöille.

Yhtiön toiminnan alkaessa kunta-alan sopimuksia sovelletaan sopimuskauden loppuun saakka. Yhtiö on velvollinen noudattamaan kunta-alan työehtosopimuksia liikkeen luovutuksessa siirtyneeseen henkilöstöön. Uusien suoraan yhtiöön rekrytoituihin työntekijöihin sovelletaan suoraan Avaintan työehtosopimusta. Kahden työehtosopimuksen soveltaminen on oma haasteensa yhtiölle.

Olemme olleet lukuisia kertoja yhtiöittämisprosesseissa, ja kokemuksemme mukaan kaikki sujuu parhaiten, jos olemme mukana jo ennen kuin yhtiö aloittaa toimintansa. Yhtiöittämisen yhteydessä laaditaan muun muassa asiakirjoja, joiden yhtiön toiminnan kannalta merkittäviin yksityiskohtiin olisi hyvä vaikuttaa etukäteen. Tehtyjä kirjauksia voi olla vaikea käsitellä jälkikäteen.

Avaintan ja KT:n hyvä yhteistyö takaa sujuvan prosessin, sillä KT neuvoo ja tukee kuntaa yhtiöittämisprosessin käynnistämisessä ja siihen liittyvissä velvoitteissa. Avaintassa konsultoimme perustettavan yhtiön työnantajaa koko prosessin ajan, sekä koulutamme johdon ja henkilöstön meidän työehtosopimusten sisällöstä. Kerromme myös, mitkä seikat muuttuvat ja mitkä ovat lähellä kunta-alan sopimuksia. Avaintan sopimukset ja neuvottelukulttuuri ovat lähellä kunta-alaa. Esimerkiksi sopimuskauden pituus on sama, jolloin työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä ja työrauha katkolla samaan aikaan.

Avaintyönantajat Avainta ry on valtakunnallinen ja monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö. Jäseniämme ovat kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt sekä kunnille palveluita tuottavia yksityisiä yhtiöitä ja muita yhteisöjä.