Tunnistatko muutosroolisi ja verkostosi?

Suomen kasvukäytävä, Juhani Tuure13.9.2022

Kunnat ja kaupungit ovat suurien muutosten edessä, miten tästä eteenpäin? Oman toiminnan
nykytila ja tavoitetaso määrittelevät toimivimman muutosroolin. Onko muutosroolinne sopeutuja,
seuraaja vai säväyttäjä? Kaikilla näillä muutosrooleilla on vahvuutensa, mutta olennaista on roolin
tunnistaminen ja sen mukainen toiminta.

Näennäisesti helpoin muutosrooli on Sopeutuja. Siinä seurataan aktiivisesti ympäristön muutoksia ja
pyritään parhaansa mukaan selviytymään näissä uusissa tilanteissa. Hyvä yhteistyö ja ripeä
päätöksentekokyky ovat suureksi avuksi, mutta vaarana on jälkijunassa tapahtuva reagointi, sillä
muutospaine tulee aina ulkopuolelta. Sopeutuja tarvitsee myös erittäin hyvää resilienssiä, eli
henkistä kapasiteettia – kykyä hyödyntää voimavaroja ja vahvuuksia. Yhteisötasolla tämä tarkoittaa
ennen kaikkea keskinäistä luottamusta ja yhteistyökykyä.

Aktiivisempi muutosrooli on Seuraaja, joka pyrkii jatkuvasti seuraamaan muita toimijoita ja
peilaamaan näiden parhaita käytänteitä omaan toimintaansa. Seuraaminen on eräänlaista
räätälöivää kopiointia, jossa keskivertotasolle päästään suhteellisen helposti, jos vaan on
uteliaisuutta ja kykyä käyttää verkostoja. Haasteena tässä on se, että kopioitava on aina askeleen
pari edellä, eli kun oma toiminta saadaan parhaan havaitun käytännön tasolle, niin parhaan lähde on
edennyt jo aimo harppauksen eteenpäin. Toinen haaste liittyy siihen, että kopiointi voi epäonnistua
erilaisen ympäristön ja ennen muuta erilaisen toimintakulttuurin vuoksi. Toimintakulttuuria kun ei
voi kopioida. Seuraaja kuitenkin hyötyy valtavasti vertaisverkostosta, jossa samoja kysymyksiä on
käsitelty laajemmasta kulmasta.

Ehkä haastavin ja riskialttein, mutta samalla myös palkitsevin muutosrooli on Säväyttäjä. Siinä ei
tyydytä parhaisiin toimialan käytänteisiin, vaan lähdetään rakentamaan tulevaisuutta aivan uudelta
pohjalta. Kyseenalaistetaan toimintaa rakentavasti, tunnistetaan ydinvahvuudet ja haetaan uusia,
erilaisia tapoja toimia. Säväyttäjän toimintaa kuvaa pioneerityö, kokeilut ja niistä oppiminen. Niinpä
se edellyttääkin pohjalle vahvaa kokeilemisen ja yhdessä oppimisen kulttuuria, jossa matka saattaa
muodostua merkittävämmäksi kuin lopputulos. Kaikki kolme muutosroolia, mutta ennen kaikkea
Säväyttäjä tarvitsevat tuekseen vahvan ja koko yhteisön omaksuman vision sekä strategista
osaamista.

Suomen kasvukäytävä tarjoaa alueellaan toimijoille uusia mahdollisuuksia verkostoitua ja käydä
omaa toimintaa edistävää dialogia, kokeilla yhdessä sekä rakentaa tilannekuvaa ja oppia.
Muutosrooli on strateginen valinta ja verkostosta saatava hyöty rakentuu omasta toimijuudesta..
www.suomenkasvukaytava.fi
www.skkvayla.fi

Suomen kasvukäytävä, Juhani Tuure 12.9.2022