Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa suunnitellaan käytäntöjä, menetelmiä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen hyvinvointialueilla. Tiedolla johtaminen tukee sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista.
Ohjelmassa uudistetaan myös kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Uudistuksen myötä viranomaisilla, hyvinvointialueilla ja kunnilla on käytössään vertailukelpoista ja kattavaa, tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta sekä väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lue lisää: https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

Kumppanin verkkosivu:


https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Uusi järjestämislaki säätää kunnille ja hyvinvointialueille tehtäviä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan (hyte) ja hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palveluiden tulee vastata väestön tarpeita. Kunnan ja hyvinvointialueen on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällössä hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisia sote-toimialan rekisteri- ja tilastotietoja sekä muita väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia tilastotietoja. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen vähimmäistieto muodostuu edellä kuvatuista tiedoista ja lisäksi hyvinvointialueen rekisterinpitäjän omistamasta sote-tiedosta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat tärkeitä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin alueellisten tarpeiden ja erojen tunnistamisessa niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa. Siksi on tärkeää varmistaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointikertomukset ovat yhteensopivat ja hyödynnettävissä väestön palvelujen kehittämiseksi. Toivo-ohjelman Virta-hankkeessa valmistellaan järjestämislain edellyttämää johtamisen vähimmäistietoa yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. Väestön hyvinvointi ja terveys on yksi vähimmäistiedoista. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen ensiversion vähimmäistietosisällöstä vuoden 2023 alussa. Lue lisää vähimmäistietoasetuksesta: https://soteuudistus.fi/jarjestamislain-29.-mukainen-vahimmaistietosisaltoasetus . Tietoiskussamme 14.9 klo 14 kerromme hyvinvointialueiden ja kuntien väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavasta vähimmäistiedosta ja sen käytöstä. Tietoiskussamme 15.9 klo 10 kerromme, miten Äänekoskella onnistuttiin edistämään potilaiden terveyttä kansallisen sote-tiedon avulla ja miten tämä tieto voisi palvella kuntien hyte-toimintaa.

"

Ota Yhteyttä


Minna Klemettilä, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
minna.klemettila@gov.fi

Osasto: 3S36