Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa suunnitellaan käytäntöjä, menetelmiä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen hyvinvointialueilla. Tiedolla johtaminen tukee sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista.
Ohjelmassa uudistetaan myös kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Uudistuksen myötä viranomaisilla, hyvinvointialueilla ja kunnilla on käytössään vertailukelpoista ja kattavaa, tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta sekä väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lue lisää: https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

Kumppanin verkkosivu:


https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Uusi järjestämislaki säätää kunnille ja hyvinvointialueille tehtäviä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan (hyte) ja hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palveluiden tulee vastata väestön tarpeita. Kunnan ja hyvinvointialueen on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällössä hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisia sote-toimialan rekisteri- ja tilastotietoja sekä muita väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia tilastotietoja. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen vähimmäistieto muodostuu edellä kuvatuista tiedoista ja lisäksi hyvinvointialueen rekisterinpitäjän omistamasta sote-tiedosta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat tärkeitä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin alueellisten tarpeiden ja erojen tunnistamisessa niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa. Siksi on tärkeää varmistaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointikertomukset ovat yhteensopivat ja hyödynnettävissä väestön palvelujen kehittämiseksi. Toivo-ohjelman Virta-hankkeessa valmistellaan järjestämislain edellyttämää johtamisen vähimmäistietoa yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden kanssa. Väestön hyvinvointi ja terveys on yksi vähimmäistiedoista. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen ensiversion vähimmäistietosisällöstä vuoden 2023 alussa. Lue lisää vähimmäistietoasetuksesta: https://soteuudistus.fi/jarjestamislain-29.-mukainen-vahimmaistietosisaltoasetus . Tietoiskussamme 14.9 klo 14 kerromme hyvinvointialueiden ja kuntien väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavasta vähimmäistiedosta ja sen käytöstä. Tietoiskussamme 15.9 klo 10 kerromme, miten Äänekoskella onnistuttiin edistämään potilaiden terveyttä kansallisen sote-tiedon avulla ja miten tämä tieto voisi palvella kuntien hyte-toimintaa.

"

Ota Yhteyttä


Minna Klemettilä, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
minna.klemettila@gov.fi

Osasto: 3S36

Kumppanin ohjelma

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden vähimmäistieto kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisen tukena

Sekä kunnilla että hyvinvointialueilla on useita väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Miten varmistamme, että eri puolilla Suomea asuvien väestöryhmien tarpeisiin vastataan yhtenäisillä periaatteilla kansallisten strategioiden ja suositusten mukaisesti? Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat tärkeitä työkaluja hyvinvoinnin ja terveyden alueellisten tarpeiden ja erojen tunnistamisessa niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Hyvinvointialuevalmistelussa johtamisen tueksi on luotu kansallisesti yhtenäistä tietopohjaa. Tietojohtamisen keinoilla varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden strategiat ovat linjassa keskenään ja toimenpiteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi kulkevat samaan suuntaan. Tule kuulemaan kuntien ja hyvinvointialueiden tietojohtamisen yhteistyön ajankohtaiset kuulumiset.

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20
Verkko

Parempaa väestön vointia ja terveyttä kansallisen sote-tiedon avulla

Väestön terveys ja hyvinvointi ovat yhteydessä siihen, miten kunta voi. Sotessa kerätään ja raportoidaan yhä enemmän tietoja väestön voinnista. Tietojen vertaaminen muihin vastaaviin alueisiin tai toimijoihin syventää näköalaa oman kunnan tilanteesta. Näitä tietoja voidaan käyttää sekä seurannassa että kehittämistoimien tukena, kuten on tehty hyvin tuloksin esimerkiksi Äänekoskella diabeteksen hoidossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole ainoastaan hyvinvointialueiden ja soten käsissä, vaan sen vaalimiseen kannattaa ottaa mukaan myös kunnat.

Torstai 15.9.2022
10.00 - 10.20
Verkko