Valtion ravitsemusneuvottelukunta on Maa- ja metsätalousministeriön asettama toimielin, jonka asettaminen ja tehtävät on määritetty elintarvikelaissa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja nimetään vuorotteluperiaatteella Sosiaali- ja terveysministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta. Ravitsemusneuvottelukunta toimii Ruokavirastosta käsin. Sen jäsenet ovat ravitsemuksen huippuasiantuntijoita yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta sekä terveydenhuollon, kansanterveyden edistämisen ja joukkoruokailun aloilta. Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 9.11.2020 – 8.11.2023.
Ravitsemusneuvottelukunnan tehtävät ovat:
toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä, laatia kansalliset ravitsemussuositukset, tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen ja ruokajärjestelmän parantamiseksi, antaa lausuntoja toimialaansa liittyen sekä
seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja ruokajärjestelmään.

www.vrn.fi

Kumppanin verkkosivu:


https://ruokavirasto.fi/ikaantyneidenruoka

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa vierailemaan osastollamme 3S9 ja kuulemaan ikääntyneiden ravitsemuksesta ja ravitsemusterveyden edistämisestä kunnissa sekä seuraamaan järjestämäämme ohjelmaa Kuntatalolla ja verkossa.

Kuntatalolla 15.9 klo 11-11:45 Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen – hyvät toimintamallit käytäntöön kunnissa

Tietoiskut verkossa:
14.9 klo 14-14:20 Lähiruokapalvelut tukemaan yhdessä syömistä, yliopettaja, projektipäällikkö Riitta Tuikkanen, XAMK

15.9 klo 13-13:20 Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen yhdyspintakunnissa, Heli Similä, toiminnanjohtaja, Pohjois- Pohjanmaan Martat sekä Marita Suontausta, kehittämispäällikkö, Maa- ja kotitalousnaiset. Luennon alustaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

"

Ota Yhteyttä


Arja Lyytikäinen
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Satu Jyväkorpi
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Osasto: 3S9

Kumppanin ohjelma

Lähiruokapalvelut tukemaan ikääntyneiden yhdessä syömistä

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet kunnan asukkaat ovat kunnille voimavara ja osa kuntien elinvoimaa. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on huolehdittava ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ylläpitävistä toimista. Lähietäisyydellä olevat, helposti saavutettavat ruokapaikat, kotiateriapalvelut ja lähikauppojen kauppakassipalvelut ovat oleellisen tärkeitä kodin ruokahuollon ja hyvän ravitsemuksen toteuttamisessa. Sivistystoimen ruokapalveluissa voidaan tarjota lähialueen ikääntyneille aterioita ja myydä esimerkiksi tähderuokakonseptien mukaisesti aterioita kotiin. Ikääntyneiden ravintola- ja ravitsemuspalveluja voidaan parantaa myös yritystoimintaa kehittämällä. Yhtä tarpeellista kuin ruokapalvelut on ikääntyneille suunnattu matalan kynnyksen ravitsemusneuvonta. Kirjastoissa ja työväenopistoissa voidaan järjestää ravitsemukseen liittyvää kohdennettua toimintaa kuten tietoiskuja, kursseja ja infopisteitä. Ravitsemustietoa ikääntyneille voidaan välittää esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, somekanavilla, päivätoiminnoissa ja muissa palvelupisteissä, järjestötyössä ja tapahtumissa.

Ikäruoka 2.0. – hankkeessa on selvitetty eri puolilla Suomea ravitsemukseen liittyviä palveluja sekä kehitetty kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on ollut lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä. Hankkeessa on kehitetty palveluja yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Luennossa kerrotaan eri kunnissa kehitetyistä toimintamalleista ja työn tuloksista.

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20
Verkko

Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen yhdyspinnoilla kunnissa

Kolmannella sektorilla ja etenkin järjestötoimijoilla on tärkeä rooli tulevilla hyvinvointialueilla ennaltaehkäisevän ravitsemusterveyden toteuttajana yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Luennolla esittelemme konkreettista toimintaa ja malleja, joilla kaksi järjestötoimijaa edistää ikääntyneiden ravitsemusterveyttä. Järjestötoimijat järjestävät esimerkiksi ruoanvalmistuskursseja ja erilaisia ravitsemusterveyttä edistäviä ryhmiä ja muuta osallistavaa ja vuorovaikutteista vertaisryhmätoimintaa, jolla tavoitetaan myös yksinäisiä ikäihmisiä.

Kuntien ikääntyneiden kanssa toimivien ammattilaisten tulisi toimia yhteistyössä järjestöjen kanssa ja ohjata asiakkaitaan järjestöjen ennaltaehkäisevään, ravitsemusterveyttä tukevaan toimintaan. Kunnat voivat tukea toimintaa esimerkiksi tiedottamalla siitä tai antamalla tiloja käyttöön toimijoille sekä kutsumalla järjestöjä mukaan omiin tilaisuuksiinsa. Oleellisen tärkeää on myös, että ikääntyneet itse ovat mukana yhteistyössä, jossa kehitetään toimintoja kohderyhmälle. Viestin tulisi kulkea kumpaankin suuntaan, jotta ikääntyneet tulevat tietoiseksi tarjottavista palveluista ja toiminnasta. Näin kuntalaiset hyötyvät parhaiten kolmannen sektorin toiminnasta ja kunnan ikääntyneillä asukkailla on mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti tarjottavaan toimintaan. Järjestöjen kanssa tehtävä ravitsemusterveyden edistämisen yhdyspintatyö tavoitteineen, toteutuksineen ja tarvittavine resursseineen tulee kirjata myös kunnan hyvinvointisuunnitelmaan.

Torstai 15.9.2022
13.00 - 13.20
Verkko