Yhteistyö jatkuvuudenhallinnassa

Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee pystyä hoitamaan kriittiset tehtävänsä ja kyetä turvaamaan väestön hyvinvointi sekä palveluiden jatkuvuus toimintaympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyötä sekä viranomaisten sujuvaa yhteistoimintaa tarvitaan elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja elintärkeiden palvelujen jatkuvuutta uhkaavat moninaiset sisäiset ja ulkoiset häiriötilanteet, yhteiskunnan turvallisuustilanteen tai toimintaympäristön muutokset sekä esimerkiksi kriisitilanteet, jotka äkillisesti uhkaavat heikentää kunnan tai hyvinvointialueen palvelukykyä, toimintavalmiutta tai alueen väestön resilienssiä.
Seminaarissa tarkastellaan yhteistyön eri ulottuvuuksia esimerkiksi kuntayhteistyön, huoltovarmuuden, voimavarojen sekä yhteiskunnan turvallisuuden kokonaisvaltaisen suunnittelun näkökulmista. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti toimijoiden yhteisen tilannekuvan varmistamisessa, toimintaympäristön muutosten seurannassa, niiden vaikutusten analysoinnissa, voimavarojen rakentamisessa ja ylläpidossa, varautumiseen liittyvissä valmisteluissa ja harjoituksissa sekä häiriötilanteiden hallinnassa.

Seminaarin ohjelma

11.15 Jatkuvuudenhallinta huoltovarmuuden näkökulmasta, Andreas Schneider, Turvallisuus ja valmiuspäällikkö, Huoltovarmuuskeskus
Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa poikkeusoloissa. Elintärkeät toiminnot on turvattava, jotta yhteiskunta toimii, elinkeinoelämä pyörii ja ihmiset voivat turvallisesti elää arkeaan. Suomessa huoltovarmuustyötä tehdään yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ja se koskee välttämätöntä kriittistä tuotantoa ja vastaavia palveluita sekä infrastruktuurin turvaamista.

11.35 Kuntien jatkuvuudenhallinta ja yhteistyön voimavarat, Kai Kalmari, Valmiuspäällikkö, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Kuntien tulee pystyä hoitamaan kriittiset tehtävänsä ja turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Kuntien ja muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistoimintaa tarvitaan esimerkiksi toimintaympäristön muutosten seurannassa, niiden vaikutusten analysoinnissa, voimavarojen rakentamisessa ja ylläpidossa, varautumiseen liittyvissä valmisteluissa ja harjoituksissa sekä häiriötilanteiden hallinnassa (yhteistyön voimavarat: varasairaala case).

11.55 Viranomaisten yhteistyö jatkuvuudenhallinnassa, Juhani Carlson, Pelastusjohtaja, Kymenlaakson pelastuslaitos
Kunnilla ja kuntayhtymillä on muiden julkisten organisaatioiden tavoin lakisääteinen velvollisuus varautua, jotta ne kykenisivät toimimaan mahdollisimman hyvin kaikissa eri tilanteissa. Pelastuslaitokset tukevat kuntia tämän lakisääteisen velvollisuuden toteuttamisessa ja usein viranomaisyhteistyö onkin luonteva osa arjen yhteistyötä. Pelastusviranomaiset tekevät monialaista yhteistyötä yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi esimerkiksi polttoaineenjakelun varmistamiseksi häiriötilanteissa.

12.15 Yhteisen tilannekuvan merkitys jatkuvuuden varmistamisessa, Kalle Seppänen, Yritysturvallisuuspäällikkö, UPM Kymmene Oyj
Elinkeinoelämän toimijoilla on keskeinen rooli yhteiskunnan huoltovarmuuden varmistamisessa. Alueellinen yhteistyö ja yhteinen tilannekuva luovat perustan elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan kehittämiselle ja tiedonvaihdolle sekä tilannekuvalle.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.15 - 12.45

Tila:

B3.8

Aihealue:

Varautuminen
Ympäristö

Puhujat:

Juhani Carlson,Pelastusjohtaja,Kymenlaakson pelastuslaitos
Kai Kalmari,Valmiuspäällikkö,Helsingin kaupunki
Andreas Schneider,Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö,Huoltovarmuuskeskus
Kalle Seppänen,Yritysturvallisuuspäällikkö,UPM Kymmene Oyj
Vesa-Pekka Tervo,Kehittämispäällikkö,Kuntatalo

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö