Merkittävien meriluontoalueiden tunnistaminen kuntayhteistyönä Velmussa

Lauri Kuismanen, Velmu15.9.2023

Olemme monella tapaa riippuvaisia meriekosysteemin tilasta ja toimivuudesta. Merialueiden käyttö kuitenkin lisääntyy, samaan aikaan kun neuvotellaan erilaisista suojelutavoitteista. Miten löydämme tasapainon meren käytölle ja suojelulle?

Yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman Velmu on tunnistanut pääkaupunkiseudun ekologisesti merkittävimmät alueet. Paikallisesti ekologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalu-eiden (PEMMA) avulla kaupungit pystyvät huomioimaan meriluonnoltaan tärkeät alueet aluesuunnittelussaan.

PEMMA-työ perustuu olemassa oleviin meriluontoa kuvaaviin aineistoihin, kirjallisuuteen, asiantuntija-arvioihin sekä asiantuntijatietoon. Aineistoista on koottu merialueita kuvaavia aluekuvauslomakkeita ja yksinkertainen avoimesti saatavilla oleva paikkatietoaineisto.

Prosessi lähti käyntiin niin kutsutussa Meriluonto 2021 -kampanjassa. Kampanjassa tehtiin kohdennettuja kartoituksia pääkaupunkiseudun alueella. Kaupungit osallistuivat kenttäsuunnitteluihin mm. käymällä läpi kiinnostavia teemoja ja kohteita, ja minkälaisiin kysymyksiin toivottiin vastauksia.

Meriluonnon kannalta arvokkaita vedenalaisia alueita tunnistettiin 24 kappaletta järjestämällä yhteisiä työpajoja. Tunnistetut alueet kattavat ekologisia piirteitä kuten biologisesti monimuotoisia alueita, uhanalaisia lajeja ja luontoa tai kalojen kutualueita. Kaupungit ovat hyödyntäneet tuotettua aineistoa mm. strategioidensa toteutuksessa, kuten alueiden suojelun suunnittelussa. Aineisto on myös lisätty kaupunkien paikkatietojärjestelmiin, jossa sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa suunnittelu- tai kaavoitusprosesseissa taikka lausuntojen antamisissa. Edellä mainittujen lisäksi prosessin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esim. luontoarvojen kannalta puutteellisesti tunnettujen alueiden tunnistuksessa, joka saataisi edellyttää varovaisuusperiaatteen noudattamista suunnittelussa.

Työnkulku on pähkinänkuoressa simppeli:
1. Olemassa olevien aineistojen koostaminen, kuten luontoarvokartat
2. Kenttätöiden suunnittelu sekä toteutus
3. Työpajojen järjestäminen ja alueiden rajaaminen

Haluatteko kuulla aiheesta lisää? Kiinnostaisiko kaupunkianne tai kuntaanne vastaavanlainen yhteistyö? Ottakaa rohkeasti yhteyttä: ymparisto.fi/velmu