Osasto: 0H2

Kumppanin ohjelma

Lastensuojelun huippuosaaja: digitaalinen koulutuspalvelu lasten parissa työskenteleville ammattilaisille

Lastensuojelun huippuosaaja on ajasta ja paikasta riippumaton moderni digitaalinen koulutusalusta. Lastensuojelun huippuosaaja -palvelu tukee ja valmentaa tulevien hyvinvointialueiden, kuntien ja yksityisten palvelutuottajien ammattilaisten osaamista lasten suojeluun liittyvässä työssään. Kattavan tietopaketin lisäksi palvelu tarjoaa vertaistukea, edistää työntekijöiden resilienssiä ja kiinnittymistä työhön sekä yhteistyötä ja ymmärrystä viranomaisen vastuista ja velvollisuuksista eri toimijoiden välillä.

Tule kuulemaan, minkälaisia haasteita Lastensuojelun huippuosaaja -palvelulla voidaan taklata ja miten palvelu tukee lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Keskiviikko 14.9.2022
09.00 - 09.20
A3.1

Esihenkilön tuki: digitaalinen koulutuspalvelu esihenkilöille

Esihenkilötyö vaatii monien asioiden organisointia ja käsittelyä samanaikaisesti. Samalla tulee huolehtia omasta työhyvinvoinnista, asiantuntijuudesta ja haastavien tilanteiden hallinnasta. Näiden lisäksi arjen kohtaamiset vaativat esihenkilöltä hyviä vuorovaikutustaitoja. Esihenkilön tuki -palvelu on suunniteltu tukemaan esimiestä päivittäisessä arjessa ja erityisesti silloin, kun tukea tarvitaan.

Tule kuulemaan, miten uusi Esihenkilön tuki -palvelu tukee kuntien esihenkilöiden työtä arjessa ja kehittää esihenkilöiden osaamista ajasta ja paikasta riippumattomasti!

Keskiviikko 14.9.2022
10.00 - 10.20
A3.1

Sote-palveluiden hiilijalanjälki

Sosiaali- ja terveyssektori on Suomessa vastuussa noin viidestä prosentista kansallisista kasvihuonepäästöistämme. Sektorin erityispiirteenä on suuri kiinteistökanta ja tämän myötä energiankulutus. Uuden rakentaminen, materiaalien käyttö ja liikenne ovat nekin merkittäviä päästölähteitä. Nämä kaikki ovat tiiviisti yhteydessä siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta järjestetään, joten toiminnan suunnitteluun liittyy myös aina ympäristö- ja ilmastonäkökulmat. Tule kuulemaan, miten sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan ympäristövaikutuksia selvitetään ja miten voidaan laskea ja vähentää alan hiilijalanjälkeä.

Keskiviikko 14.9.2022
10.30 - 10.50
A3.1

Työkykyjohtamisella talous ja henkilöstö kuntoon

Julkisten organisaatioiden työntekijät ovat viime aikoina kohdanneet paljon muutoshaasteita ja työkykyä koettelevia kuormitustekijöitä. Työkyvyttömyyden todennäköisyyteen ja kustannuksiin voidaan kuitenkin olennaisesti vaikuttaa. Rakennamme huomisen työkykyä tänään. Jotta pysäytämme työkyvyn kuormitustekijöiden vaarallisen kasautumisen, tulee työkykyjohtamisen olla joka johtajan ja lähiesihenkilön tehtävä. Hyvä työkyky ja hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien etu, tarkasteltiinpa asiaa sitten yksittäisen työntekijän kuin koko yhteiskunnan mittakaavassa.

Miten sitten pystymme tukemaan työtekijöiden voimavaroja parhaiten? Työkykyjohtaminen on osa strategista johtamista ja se tapahtuu ennakointina sekä riskien pienentämisenä ja hallintana.

Keskiviikko 14.9.2022
12.30 - 12.50
A3.1

Sote-henkilöstön pysyvyys ja hyvinvointi

Sotealalla on viime vuosina kohdattu enemmän haasteita kuin monen mielestä yhden alan pitäisi kantaa. Alan ammattilaisten työssä jaksamista on koeteltu eikä koettelemukset ole vielä ohi. Sote-johtamisessa on virittäydytty selviytymismoodiin, jossa johtaminen kilpistyy päivittäisen tilannekuvan hallintaan. Muutoksesta on kuitenkin muodostunut aikamme pysyvä tila, jossa kiireen hallinnan taitoa tarvitaan henkilöstön pitämiseksi johtamisen huomion keskipisteessä muutostenkin keskellä. Johtamisen pitää nousta pinnalle, kun sote-alan veto- ja pitovoimasta puhutaan. Hyvässä johtamisessa ei ole kyse vain hienoista johtamisjärjestelmistä, vaan ennen kaikkea siitä, mitä tapahtuu arjen tasolla. Se, miten ammattilaiset tulevat johdetuiksi työssään, ei ole pehmeä asia, vaan kovassa ytimessä, kun puhutaan soten henkilöstöhaasteista. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten sote-alan saataisiin positiiviseen kierteeseen hyvällä johtamisella!

Keskiviikko 14.9.2022
13.30 - 13.50
A3.1

Alueellisen hyvinvoinnin tilannekuvan muodostaminen & PYLL –analyysi työkaluna

Jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on hyvinvointialueen ja alueen kuntien yhteinen tehtävä. Jotta tässä työssä onnistutaan, tarvitaan yhteistyötä ja resursseja, mutta myös selkeä kuva siitä, mikä alueen tilannekuva on ja mihin suuntaan ollaan menossa. Selkeä, mitattavissa oleva tilannekuva auttaa asettamaan tavoitteet, tekemään vaikuttavan toimintasuunnitelman ja seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden onnistumista. Käyttämällä ennenaikaisesti menetettyjä vältettävissä olevia elinvuosia (PYLL) tilannekuvan kokoamisessa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden mittauksessa rakennetaan alueen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen luotettavalle, mitattavalle ja vaikuttavalle pohjalle.

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20
A3.1

Kuntien yhteistoiminnan reunaehdot ja haasteet

Kunnat voivat harjoittaa yhteistoimintaa sekä julkisoikeudellisessa että yksityisoikeudellisessa muodossa. Kuntien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä erilaisilla kuntalain 8 luvun yhteistoimintamuodoilla.

Yksityisoikeudellisten sopimusten osalta on tärkeä selvittää, tuleeko noudattaa hankintalakia vai onko kysymys hankintalain (1397/2016) 16 §:ssä säädetystä yhteistyöstä eli voidaanko hankinta tehdä ns. in-house -hankintana?

Tule kuulemaan käytännön esimerkkejä niin julkisoikeudellisen että yksityisoikeudellisen yhteistoiminnan muodoista.

Keskiviikko 14.9.2022
15.00 - 15.20
A3.1