Livskrafts- och välfärdsmakarna

Huvudtemat för Kommunmarknaden 2024 är de som bygger vardagen på lokal nivå – livskrafts- och välfärdsmakarna. Kommunerna och välfärdsområdena spelar en viktig roll i säkerställandet av livskraften och välfärden nu och i framtiden.

Livskraften förutsätter ständig förändring med blicken framåt. Urvalet metoder för att främja livskraften i kommunerna ökar när sysselsättnings och integrationsservicen från och med nästa år ingår i alla kommuners basservice. Med reformen kommer tjänsterna närmare kommuninvånarna, vilket ökar tillgängligheten och effektfullheten. I framtiden kommer man att ha bildnings-, fritids- och sysselsättningstjänsterna samt tjänsterna för samhällsbyggandet under samma tak i kommunerna.

Välfärd skapas genom kompetens. Det behövs hållbara och långsiktiga lösningar för att säkra tillgången till arbetskraft. Social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet, en trygg miljö, sysselsättningsmöjligheter och gemenskap är alla en del av vår välfärd. Tjänsterna förutsätter tillräckligt med kompetent arbetskraft och en ändamålsenlig fördelning av knappa resurser. Innovationer och en integrerad informationshantering är av stor betydelse för bättre tillgång till tjänster större kostnadseffektivitet.

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete inom servicen och kontaktytor med både människor och system. Serviceproduktionen kräver en fördomsfri växelverkan mellan samhällets alla aktörer för att servicelöftena ska uppfyllas.

Kommunmarknaden erbjuder ett forum för aktörer som utvecklar och möjliggör framtiden för ett livskraftigt och välmående samhälle över organisations- och sektorsgränserna. Under Kommunmarknaden kan man mellan föreläsningarna bekanta sig med utställningen som presenterar olika partners lösningar.

Kommunmarknaden inspirerar med kunskap och surrar av idéer och nya fenomen när framtidsmakarna träffas!